กลุ่มแผนกเครื่องจักร

กลุ่มเครื่องจักรประกอบด้วย 4 แผนก ทำหน้าที่ตัวแทนและประสานงานให้กับแผนกเครื่องจักร 1 และ 2 ของสำนักงานใหญ่ที่โตเกียว ด้วยการเป็นแนวหน้าในการทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับโครงการต่างๆ ตลอดจนจัดหาเครื่องจักร ยานพาหนะให้กับธุรกิจของแผนกในสาขาต่างๆ มากมาย

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทและเป็นไปตามความต้องการของลูกค้า ความรับผิดชอบของเราจะแตกต่างกันออกไปตามลักษณะงานแต่ละโครงการ โดยเราสามารถให้บริการในฐานะที่เป็นผู้จัดหา ผู้รับเหมา ผู้จัดการด้านการเงิน ผู้รับซื้อผลผลิตและจัดหาตลาด ผู้ร่วมลงทุนในรูปแบบ BOO (Build-Own-Operate) และ BOT (Build-Own-Transfer)

โครงการหลัก : การสื่อสารโทรคมนาคม, มัลติมีเดีย, โรงไฟฟ้า

กลุ่มแผนกเครื่องจักรแบ่งตามลักษณะธุรกิจและโครงการดังต่อไปนี้

แผนกเครื่องจักร 1 : เป็นโครงการเกี่ยวกับการสื่อสารโทรคมนาคม และระบบเครือข่ายการดำเนินธุรกิจ ด้านโทรคมนาคม มัลติมีเดีย อุปกรณ์และระบบอิเลคทรอนิกส์

แผนกเครื่องจักร 2 : ได้แก่ธุรกิจเครื่องจักรเพื่อการก่อสร้าง เครื่องจักรเพื่อการเกษตร อะไหล่ และชิ้นส่วนของรถยนต์

แผนกเครื่องจักร 3 : ได้แก่โครงการสาธารณูปโภค โครงการอุตสาหกรรมปิโตรเคมี รับซื้อผลผลิตและจัดหาตลาดผู้ร่วมลงทุนในรูปแบบ BOO (Build-Own-Operate) และ BOT (Build-Own-Transfer)

แผนกเครื่องจักร 4 : เป็นธุรกิจเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าและอุปกรณ์ต่างๆ การจัดหาแหล่งไฟฟ้าให้กับผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนอิสระและผู้ผลิตไฟฟ้ารายย่อย<<Back to Home
Copyright © 2001 Marubeni Thailand Co.,Ltd. All rights reserved.