กลุ่มประสานงาน

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล : มีหน้าที่รับผิดชอบจัดทำบัญชีเงินเดือนและสวัสดิการ เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับพนักงาน คัดเลือก สรรหาพนักงานใหม่ นอกจากนี้ยังมีหน้าที่จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถให้กับบุคลากร รวมถึงการจัดส่งเจ้าหน้าที่ไปฝึกอบรมที่กรุงโตเกียวทุกปี นอกเหนือจากนี้ยังเสริมสร้างความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ให้ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันในหมู่พนักงาน เพื่อก่อให้เกิดความเข้าใจและแรงงานสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงานและบริษัท ซึ่งจะส่งผลดีต่อการดำเนินงานของบริษัทด้วย

ฝ่ายบริหารจัดการทั่วไป : มีหน้าที่ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยในบริษัทฯ เพื่อทำให้บริษัทฯ มีสภาพแวดล้อมที่ดีต่อการทำงาน สร้างระบบเครือข่ายภูมิภาคในกลุ่มบริษัทมารูเบนิ ประสานงานกับหน่วยงานราชการ และให้การบริการด้านต่างๆ แก่พนักงานและบริษัทในเครือเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของทุกฝ่าย

ฝ่ายการเงินและบัญชี : มีความสัมพันธ์ที่ดีและใกล้ชิดกับสถาบันการเงินที่สำคัญๆ และดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อตรง จึงทำให้บริษัทได้รับความเชื่อถือและสามารถมีเงินหมุนเวียนสำหรับการดำเนินกิจการอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังมีหน้าที่จัดเตรียมงบการเงินและดูแลการคืนเงินภาษีให้เป็นไปตามกฎระเบียบต่างๆ และมีการใช้คอมพิวเตอร์ในระบบบัญชีภายในบริษัท

<<Back to Home
Copyright © 2001 Marubeni Thailand Co.,Ltd. All rights reserved.